Etiske retningslinjer

DSKP er Danmarks faglige organisation for plastikkirurger, der foretager kosmetiske behandlinger. Det forventes at medlemmer af selskabet har høj faglig og etisk standard. Medlemmer af DSKP forpligter sig til samvittighedsfuldt at følge retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling.

DSKP har vedtaget følgende etiske retningslinjer, som selskabets medlemmer er forpligtiget til at efterleve.
Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med at et medlem ikke efterlever retningslinjerne som beskrevet, har bestyrelsen mulighed for at indstille medlemmet til eksklusion.

Behandlinger

Faglig opdateret:

Medlemmet skal holde sig fagligt opdateret og tilbyde sine patienter en behandling, som efter dansk og international standard, lever op til bedste kliniske praksis.

Kapabel:

Medlemmet skal være fagligt, fysisk og psykisk kapabel til at udføre og følge op på de kosmetiske behandlinger som tilbydes.

Ved misbrug, fysisk eller psykisk sygdom, som influerer på medlemmets kapabilitet, har medlemmet pligt til at afstå fra behandling og viderehenvise til kapabel kollega. Medlemmet opfordres til, at orientere bestyrelsen om betydende fysiske eller psykiske problemer samt tiltag til behandling af disse. På forlangende skal medlemmet dokumentere overfor bestyrelsen at medlemmet modtager en tilstrækkelig behandling til, at medlemmets kapabilitet er genoprettet.

Behandlingsforløb:

Medlemmet må kun tilbyde behandlinger som kan forventes at gavne patienten.
Medlemmet skal tage ansvar for den enkelte patient i det fulde behandlingsforløb fra forundersøgelse til afsluttende kontrol.
Medlemmet skal have udstyr og faciliteter til at udføre samtlige de tilbudte behandlinger i overensstemmelse med gældende standard og forordninger.

Varetagelse af postoperative problemstillinger:

Medlemmet skal kende til, kunne håndtere og have faciliteter til varetagelse af almindeligt forekommende postoperative problemstillinger, som kan opstå i relation til de kosmetiske operationer, der tilbydes.

Præoperativ information

Offentligt dækket behandling:

Medlemmet forpligtiger sig til uopfordret, at informere patienten såfremt det skønnes at efterspurgte behandling vil være dækket af offentligt behandlingstilbud.

Informeret samtykke:

Medlemmet forpligtiger sig til, at give præoperativ information og indhente informeret samtykke i henhold til gældende regler, herunder at give patienten mulighed for rimelig betænkningstid inden gennemførelse af et kosmetisk kirurgisk indgreb.

Realistisk beskrivelse:

Medlemmet forpligtiger sig til, at give sine patienter et realistisk billede af det forventede resultat inden patienten tager endelig stilling til gennemførelse af operationen.

Evidensbaseret:

Medlemmet forpligtiger sig til at holde sig orienteret om videnskabelige data vedrørende de kosmetiske behandlinger der tilbydes og formidle denne viden til sine patienter på en retvisende og forståelig måde.

Kolleger

Pligt til at påtale:

Medlemmer forpligtiger sig, om muligt, til at påtale kollegers formodede forsømmelser. Dette skal ske direkte til pågældende kollega, dog under fuld hensyntagen til pågældende patient og dennes retskrav. Ved formodede grovere forsømmelser påtales desuden til relevante myndighed og DSKP’s bestyrelse.

Indhentning af dokumentation:

Medlemmerne afholder sig fra, at udtale sig om kollegers arbejde eller adfærd, uden indhentning af tilstrækkelig dokumentation og relevant tilladelse fra en eventuel patient.

Fair konkurrence:

Medlemmerne vil i deres konkurrence med faglige kolleger forsøge, at give patienter en retvisende fremstilling af egne kompetencer og resultater.
Medlemmer må ikke fremhæve egne metoder overfor kollegers videnskabeligt set ligeværdige og anerkendte metoder.
Såfremt patienterne forespørger om kolleger, skal de opfordres til selv, at søge oplysning om kollegers kompetencer og resultater.

Retskaffenhed:

Misbrug af patienternes tillid til, at afkræve ydelser, ud over forud aftalte betaling for den ydede behandling, er ikke acceptabelt. Det være sig ydelser af økonomisk, seksuel eller anden karakter. Medlemmer som måtte modtage dom for overgreb eller berigelse på sine patienters bekostning, vil blive ekskluderet. Medlemmer som bryder anden lovgivning, som skønnes at influere på medlemmets evne til at varetage behandling af patienter, kan indstilles til eksklusion.

Medlemmer forpligtiger sig til, at samtlige udførte behandlinger registreres hos relevante myndigheder, dette gælder både sundheds- og økonomiske oplysninger.

Patientklager, hvor patienten har fået medhold, skal indberettes til bestyrelsen. Medlemmer som modtager uforholdsvis mange faglige påtaler i forhold til antallet af ydede behandlinger, indstilles til eksklusion. Medlemmer med meget alvorlige faglige påtaler, som eksempelvis har medført dødsfald, vil blive ekskluderet.

Markedsføring

Tilbud på kirurgi:

Kosmetiske kirurgiske indgreb skal baseres på informeret samtykke og fuldstændig valgfrihed for patienten både hvad angår alternativer og operation overhovedet. Medlemmerne afstår fra at udlodde kirurgiske behandlinger eller på anden vis tilskynde til tilsagn om kirurgi, inden patienten har været til forundersøgelse ved plastikkirurg.

Realistisk fremstilling:

Medlemmerne forpligtiger sig til, i deres markedsføring, at give et retvisende billede af de behandlinger, der tilbydes. Der refereres i markedsføringen kun til resultater præsteret af plastikkirurger tilknyttet behandlingsstedet. Såfremt der refereres til resultater opnået af andre plastikkirurger eller opdigtede patienthistorier, skal dette tydeligt fremgå.

Tilladelser:

Der må ikke anvendes billeder eller patienthistorier uden pågældende patients fulde informerede samtykke.
Der må ikke anvendes andre plastikkirurgers billeder eller tekster uden indhentning af pågældendes plastikkirurgs samtykke.