Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Love for DSKP

§ 1.

Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi (DSKP), Danish Society of Aesthetic Plastic Surgery,
er en forening, der har som formål at samle danske plastikkirurger med interesse for æstetisk
plastikkirurgi, varetage disses interesser i forhold til offentlige myndigheder og andre
lægevidenskabelige selskaber og repræsentere disse overfor tilsvarende udenlandske
sammenslutninger. Endvidere er det formålet at udbrede kendskabet til æstetisk plastikkirurgi og
stedse arbejde for at sikre en høj kvalitet og en etisk tilgang i dansk æstetisk plastikkirurgi.

§ 2.

Kun lægelige medlemmer af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR), kan
søge om medlemskab af DSKP. Som ordinært medlem kan optages læger med autorisation som
dansk speciallæge i plastikkirurgi. Læger som endnu ikke har opnået autorisation som dansk
speciallæge i Plastikkirurgi kan optages som junior medlem. Junior medlemmer er ikke
stemmeberettiget ved generalforsamlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen.
Begæring om optagelse som ordinært medlem, eller som junior medlem sker skriftligt til
bestyrelsen. Junior medlemmer kan, når de opfylder betingelserne i § 2, efter skriftlig anmodning til
bestyrelsen overgå til ordinært medlemskab.
Udmeldelse af Selskabet sker skriftligt til bestyrelsen, og er effektiv fra næste 1. maj.
Pensionerede medlemmer er kontingent frie, og har stemmeret i to hele kalenderår efter
pensionstidspunktet. I denne periode kan medlemmet ikke deltage i eller vælges til bestyrelsen.
Herefter kan medlemmet overgå som passivt medlem. Passive medlemmer har møderet ved
selskabets møder og generalforsamlinger på lige fod med ordinære medlemmer, men betaler ikke
kontingent og har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

§ 3.

DSKP ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer af selskabet. Alle medlemmer af bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig
selv indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med følgende funktioner.
Formand, vælges for 2 år i lige årstal, og kan genvælges
Næstformand, vælges for 2 år i ulige årstal, og kan genvælges.
Sekretær, vælges for 2 år i lige årstal, og kan genvælges.
Kasserer, vælges for 2 år i ulige årstal, og kan genvælges.
Bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år i lige årstal, og kan genvælges. For samtlige
bestyrelsesmedlemmer gælder at de maksimalt kan fungere i 6 år.

§ 4.


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året. Medlemmer indkaldes pr. mail med mindst 6
ugers varsel. Bestyrelsen kan – når den anser det for fornødent – indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, og den er pligtig til at gøre det, når 1/3 af de ordinære medlemmer indgiver
skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indvarslingen sker som til en ordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter at begæring herom er
modtaget.

På den ordinære generalforsamling skal foretages
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandsberetning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent for næste år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag som et medlem ønsker optaget på dagsordenen skal mindst 4 uger før generalforsamlingen
indgives pr. mail til bestyrelsen. De på dagsordenen opførte sager afgøres ved simpelt
stemmeflertal, jf. dog §§ 6, 7 og 9. Stemmeafgift ved fuldmagt kan ikke finde sted. Ved
principsager kan bestyrelsen beslutte at et forslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne.
Stemmeret fortabes ved manglende kontingentbetaling

§ 5.

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest 1 måned efter regnskabsårets
udløb, afgives regnskab til revision af den af selskabet valgte revisor, der senest 1. marts
tilbagesender regnskabet til hele bestyrelsen med sine bemærkninger.
Bestyrelsen kan ikke foretage dispositioner der forpligtiger medlemmerne økonomisk udover
kontingentet, eller pådrager selskabet udgifter udover formuen.

§ 6.

Vedtægtsændringer i disse love kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for
ændringen.
Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag, men er der på generalforsamlingen
ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen til en ny –
ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 7.

Efter bestyrelsens eller min. 1/3 af medlemmernes indstilling kan spørgsmålet om eksklusion af et
medlem indbringes for en generalforsamling.
Til eksklusion kræves skriftlig afstemning hvor 2/3 af selskabets ordinære medlemmer godkender
eksklusionen.
Hvis der er 2/3 majoritet for eksklusion blandt de fremmødte, uden at dette er tilstrækkeligt til at
eksklusionen kan vedtages, kan eksklusionen prøves ved en ny – evt. ekstraordinær
generalforsamling, hvor eksklusionen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. En eksklusion
foretaget af generalforsamlingen er endelig og kan ikke indbringes for en anden myndighed,
herunder domstolene.
Eksklusion kan ligeledes vedtages af bestyrelsen, hvis et medlem efter påtale fra bestyrelsen
undlader at betale indskud, kontingent og afgifter til selskabet, eller udlæg som er gældende for alle
medlemmer i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

§ 8.

I tilfælde af klager fra patienter over et medlems virke der rettes til dele af eller hele bestyrelsen,
skal bestyrelsen ikke tage stilling til indholdet i klagen, men blot vejlede klageren i at følge det til
en hver tid gældende klagesystem over lægers virke. Hvis et medlem i et urimeligt omfang
modtager påtaler fra tilsynsmyndighederne således at man må antage at medlemmet ikke kan
varetage æstetisk plastikkirurgi på et kvalitetsmæssigt acceptabelt niveau, har bestyrelsen pligt til at
påtale dette overfor medlemmet. Generalforsamlingen kan, hvis påtalen ikke skønnes efterkommet,
med rette rejse sagen som en overtrædelse af formålsparagraffen og indstille medlemmet til
eksklusion.

§ 9.

Beslutning om selskabets opløsning kan kun træffes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst
2/3 af DSKP’s stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 2/3 af disse stemmer for. Hvis der på
den pågældende generalforsamling er 2/3 majoritet for forslaget, men der på generalforsamlingen
ikke er 2/3 af de stemmeberettigede til stede, skal forslaget til urafstemning pr. mail, ved hvilken
der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse.
I tilfælde af opløsning af selskabet træffer den opløsende generalforsamling beslutning om
anvendelse af de tilstedeværende værdier ved simpelt stemmeflertal.

November 2020

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com